Stuur & Gamepad Ferrari PS3 XBOX 360 /ONE PS4 PC | Red Collection

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd en gehost in Frankrijk. Het gebruik ervan valt onder de Franse wetgeving.

 

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

 

Elk gebruik van deze website (hierna te noemen de "Website"), inclusief het simpel bezoeken van de Website, is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat U de Website gebruikt.

 

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Toegang tot of het gebruik van deze Website impliceert, zelfs als de gebruiker niet is geregistreerd, dat de gebruiker (hierna te noemen de "Gebruiker" of "U") de volgende Voorwaarden accepteert. Als U niet instemt met de Voorwaarden, dient U de Website direct te verlaten.

 

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan de laatste versie van de Voorwaarden. Guillemot behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat U er zeker van bent dat U op de hoogte bent van alle wijzigingen die zijn aangebracht. De meest recente versie van de Voorwaarden kan worden bekeken door te klikken op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onder aan elke pagina van de Website. Bovendien dient U zich, als U specifieke zones of informatiebronnen van de Website opent, te houden aan de regels en richtlijnen van de Website die van toepassing zijn op deze zones of informatiebronnen, die mogelijk specifieke voorwaarden bevatten, en die in dat geval deel uitmaken van de Voorwaarden.

 

Elk commercieel gebruik, reproductie, verspreiding of overdracht van welke delen dan ook van deze Website of van de hierop vermelde informatie is, op welke manier dan ook, streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A..

 

2. WEBSITE-EIGENDOM

De Website is het eigendom van Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot").

 

3. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN: BEPERKTE LICENTIE

Guillemot verleent U toegang tot verschillende audiovisuele inhoud en informatiebronnen (hierna te noemen het "Materiaal" of "Materialen"): bijvoorbeeld documenten, informatie, afbeeldingen, video’s, geluiden, foto’s, software en teksten.

Elk onderdeel van de Website, ongeacht of dit is beschermd door een wet betreffende intellectuele eigendom (copyright, opvoeringsrechten, rechten van samenstellers van databases, ontwerprechten, handelsmerkrechten en dergelijke) of beschermd door een andere wet, is het eigendom van Guillemot of, indien van toepassing, de respectieve licentiegever en/of eigenaar.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze overeenkomst of op de Website, wordt aan de Gebruiker een licentie verleend die beperkt is tot het bekijken op het scherm van een computer en het afdrukken van de inhoud van de Website op papier uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij een Materiaal op de Website specifiek wordt vermeld als beschikbaar om te worden gedownload, tot het downloaden van dit Materiaal op een enkele computer uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de voorwaarde dat de auteursrechten, merken en andere kennisgevingen van eigendom gehandhaafd blijven. Het verlenen van deze beperkte licentie hangt af van uw instemming met en uw naleving van deze Voorwaarden. Elk ander gebruik van het Materiaal op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, wijziging, verspreiding of heruitgave, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot, is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele-eigendomsrechten van Guillemot, van haar licentiegever en/of van de respectieve houders van rechten op de Materialen, indien van toepassing. Het gebruik van het Materiaal van Guillemot op een andere website of in een andere publicatie van het Materiaal zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele-eigendomsrechten van Guillemot.

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders bepaalt, kent Guillemot geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan U toe op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of vertrouwelijke informatie op de Materialen.

Bovendien gebruikt U (behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate) geen Materiaal (van welke aard dan ook) beschikbaar op of te downloaden van deze Website om producten van welke aard dan ook te ontwikkelen, ontwerpen, produceren, vervaardigen, verkopen en/of distribueren en U staat geen enkele derde partij toe zich met bovenvermelde activiteiten bezig te houden.

U mag geen informatie, software of welk andere element dan ook van deze Website wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, tentoonstellen, uitvoeren, namaken, publiceren, in licentie geven, er werken van afleiden, overdragen of verkopen.

 

4. SPECIFIEKE VERMELDING VOOR BEPAALDE MATERIALEN

 

AUDIO- EN VIDEO-ELEMENTEN

De Website kan audio- of video-elementen bevatten waarop specifieke licenties van toepassing zijn. In dat geval gaat U ermee akkoord de voorwaarden van deze licenties na te leven.

 

5. LID WORDEN VAN DE VIP-COMMUNITY / LIDMAATSCHAPSACCOUNT

Onderworpen aan naleving van de Voorwaarden kan een Gebruiker zich registreren om (naast de status van Gebruiker) de status van Lid te verkrijgen voor de VIP-Community van de website om daarbij toegang te krijgen tot bepaalde secties, voordelen of functionaliteiten van de Website.

Als de Gebruiker lid wil worden van de VIP-Community van de Website, moet de Gebruiker in het bezit zijn van een product van het merk THRUSTMASTER met een licentie van FERRARI en moet de Gebruiker een registratieformulier invullen. De Gebruiker registreert zich door zijn of haar gebruikersnaam (een e-mailadres) op te geven dat als identificatie op de Website zal dienen, plus zijn of haar achter- en voornaam, geboortedatum, e-mailadres, land waarin woonachtig, taal en de namen van de THRUSTMASTER-producten met een licentie van FERRARI die hij of zij in het bezit heeft, tezamen met het nummer of de nummers in de gelimiteerde oplage indien het om een gelimiteerde oplage gaat.

De Gebruiker moet zijn of haar Gebruikersnaam kiezen overeenkomstig de huidige geldende wetgeving en moet bovenal altijd de gedragscode en goede manieren hanteren.

U verklaart dat de informatie met betrekking tot uw identiteit (voor- en achternaam) correct is.

Registratie door personen jonger dan 16 jaar is niet toegestaan. Door de Website te gebruiken of U te registreren als onderdeel van de VIP-community van de Website, verklaart U dat U minimaal 16 jaar oud bent.

Minderjarigen kunnen zich alleen op de website registreren met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen de context van uw account worden uitgevoerd (inclusief maar niet beperkt tot uw Gebruikersnaam en de inhoud van uw berichten) en voor elke vordering of klacht die naar aanleiding van uw account ontstaat.

U bent volledig verantwoordelijk voor uw wachtwoord en voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord.

Nadat uw registratieaanvraag is gevalideerd, ontvangt U een e-mail om uw e-mailadres te verifiëren en uw registratie te activeren. U dient uw account te activeren om uw registratie voor een abonnement op de VIP-Community van de Website te laten ingaan. U wordt pas Lid van deze community wanneer uw account is geactiveerd. Er is slechts één lidaccount per e-mailadres toegestaan.

Als Lid van de VIP-Community van de Website hebt U toegang tot het meldingsformulier voor bugs.

 

6. DISCLAIMER

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN "ALS DUSDANIG" VERSTREKT EN ZONDER ENIGE ANDERE VERANTWOORDELIJKHEID OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND (HETZIJ OPGELEGD DOOR DE WET, GEWOONTE OF ANDERS). GUILLEMOT, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, INZAKE TEVREDENHEID VAN GEBRUIKERS, DE KWALITEIT VAN DE WEBSITE, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE MAXIMALE DOOR DE WET TOEGESTANE MATE.

BOVENDIEN BIEDEN GUILLEMOT, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE GEEN GARANTIE DAT DE INFORMATIE EN/OF DE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJKE DOCUMENTEN JUIST, VOLLEDIG OF BIJGEWERKT ZIJN, OF DAT DEZE WEBSITE GEEN FOUTEN VERTOONT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN OF ANDERE VOOR DE GEBRUIKER SCHADELIJKE ELEMENTEN. ALLE RISICO’S EN GEVAREN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN VOOR REKENING VAN DE GEBRUIKER.

 

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN DE DOOR DE WET MAXIMALE TOEGESTANE MATE ZIJN NOCH DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE, GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, NOCH WELKE RESPECTIEVE BESTUURSLEDEN, WERKNEMERS, PARTNERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF SECTIE VAN DE WEBSITE, MATERIALEN IN EN/OF FUNCTIONALITEITEN VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECT VERLIES OF BESCHADIGING, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMEN, WINST OF KANSEN, ENIG VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN GUILLEMOT OF WELKE VAN DE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DAN OOK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF DAT DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJZE VOORZIENBAAR WAS.

IN DE DOOR DE WET MAXIMALE TOEGESTANE MATE ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GUILLEMOT TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN VORDERINGEN EN ANDERSZINS, OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID NU GERELATEERD IS AAN CIVIELE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEID WEGENS EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER GEBIED VAN AANSPRAKELIJKHEID, HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OVERSCHRIJDEN.

IN DE DOOR DE WET MAXIMALE TOEGESTANE MATE ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GUILLEMOT’S DOCHTERONDERNEMINGEN TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN VORDERINGEN EN ANDERSZINS, OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID NU GERELATEERD IS AAN CIVIELE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEID WEGENS EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER GEBIED VAN AANSPRAKELIJKHEID, HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OVERSCHRIJDEN.

 

8. VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD OM GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, HAAR LEVERANCIERS EN ALLE RESPECTIEVE AGENTEN, BESTUURSLEDEN, DIRECTIELEDEN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, DIENSTENLEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS EN ALLE HIERMEE VERBONDEN PARTIJEN (DE "GEVRIJWAARDE PARTIJEN") TE BESCHERMEN, TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN MET BETREKKING TOT WELKE SCHULDEN, UITGAVEN EN KOSTEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE WETTELIJKE BIJDRAGEN EN UITGAVEN WAARMEE DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WORDEN GECONFRONTEERD IN VERBAND MET ENIGE VORDERING OF EIS VOORTVLOEIEND UIT, MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF UW EIGENMACHTIG NIET-NALEVEN VAN DE VOORWAARDEN. U HELPT EN WERKT ZO VOLLEDIG MOGELIJK MEE ALS REDELIJKERWIJZE WORDT VEREIST DOOR DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN TER VERDEDIGING VAN EEN DERGELIJKE VORDERING OF EIS.

 

9. VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Guillemot verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website. Dit privacybeleid is toegankelijk en kan worden geraadpleegd door te klikken op de koppeling "Juridische informatie" onder aan elke pagina van de Website. Guillemot kan het Privacybeleid op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken wijzigen.

 

10. BELEID ONGEVRAAGDE MEDEDELINGEN

Gelieve geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen die mogelijk zijn beschermd of onder een intellectueel eigendomsrecht vallen aan Guillemot of de Website te sturen. Guillemot aanvaardt of behandelt geen ongevraagde ideeën, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, marketingplannen, promoties, het maken van nieuwe of verbeterde goederen, producten, diensten of technologieën, processen, namen, samples, demo’s, afbeeldingen, foto’s, tekeningen (afzonderlijk een "Mededeling", samengevat "Mededelingen"). Het doel van dit beleid is om eventuele misverstanden of geschillen te vermijden.

Indien U, ondanks ons verzoek toch Mededelingen stuurt naar Guillemot of de Website, dan kent U Guillemot en haar cessionarissen automatisch een blijvend, vrij van royalty’s, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, in sublicentie verstrekbaar recht en licentie toe (of U staat er borg voor dat de eigenaar van de Mededeling dit recht of deze licentie toekent) om de Mededelingen of welke ideeën, concepten, knowhow of technieken met betrekking tot de Mededelingen dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te creëren, te verspreiden, uit te voeren, tentoon te stellen en op welke andere manier dan ook te exploiteren voor welke doeleinden dan ook, commerciële of andere, met behulp van nu gekende of later te ontwikkelen vorm, platform of technologie, zonder U of enige andere persoon daarvoor te compenseren, zonder enige verplichting en zonder de privacyverplichting of andere verplichtingen van de kant van Guillemot of haar cessionarissen. U stemt ermee in, verklaart en garandeert dat alle morele rechten in en ten aanzien van de Mededelingen overgaan op Guillemot en haar cessionarissen. Guillemot wordt niet gebonden door een vertrouwelijkheidsclausule en biedt daarom geen garantie dat uw Mededeling vertrouwelijk wordt behandeld.

 

11. BEËINDIGING

Indien U enige bepaling van de Voorwaarden of van het privacybeleid schendt, wordt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet U alle Materialen die U hebt gedownload of afgedrukt van de Website, vernietigen.

Guillemot mag, naar eigen goeddunken, de Website, gedeelten ervan of bepaalde aspecten ervan, te allen tijde wijzigen, opschorten of beëindigen, tijdelijk of blijvend, zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van U of enige andere partij.

Guillemot mag te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak, en naar eigen goeddunken, uw toestemming om de Website te gebruiken, onmiddellijk opschorten of beëindigen (geheel of gedeeltelijk), zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van U of enige andere partij.

Indien deze Gebruiksvorwaarden of uw toestemming om de Website te gebruiken, wordt beëindigd door U of door Guillemot, om welke reden dan ook, dan: (a) blijven deze Voorwaarden niettemin van toepassing op en bindend voor uw eerder gebruik van de Website en alles wat betrekking heeft op, verbonden is met of voortvloeit uit het gebruik van de Website en de inhoud ervan; en (b) mag Guillemot uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken en publiceren in overeenstemming met de nieuwste versie van het Privacybeleid van de Website.

Secties 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 blijven van toepassing na beëindiging van deze Voorwaarden.

 

12. SITES VAN DERDEN

De Website kan reclame voor en koppelingen naar andere websites of bronnen en bedrijven onder het beheer of de hosting van derden (samengevat "Sites van Derden") bevatten. Sites van Derden staan los van Guillemot en Guillemot is niet verantwoordelijk voor of heeft geen zeggenschap over de Sites van Derden, hun bedrijven, goederen, diensten, inhoud, koppelingen, webcasting en enige andere vorm van overdracht, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Koppelingen naar Sites van Derden worden enkel voor uw gemak aangeboden en de aanwezigheid van welke koppelingen of reclame dan ook houdt geen goedkeuring ervan namens Guillemot in. Uw gebruik van Sites van Derden en uw zaken met de eigenaars of beheerders van Sites van Derden geschiedt op uw eigen risico. Guillemot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uw gebruik van Sites van derden, noch voor uw zaken met de eigenaars of beheerders van enige Sites van derden.

 

13. LINKING, FRAMING EN MIRRORING VAN DE WEBSITE

Het is ten strengste verboden om zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot ’deep links’ naar de Website te maken. Guillemot behoudt zich het recht voor om elke verleende toestemming om koppelingen (ongeacht het type koppeling) naar de Website te publiceren, te allen tijde, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige verplichting ten opzichte van U of enige derde te herroepen. Framing van de Website of de inhoud ervan in welke vorm en op welke manier dan ook is ten strengste verboden. Mirroring van de Website of de inhoud ervan in welke vorm en op welke manier dan ook is ten strengste verboden.

 

14. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Guillemot en haar dochterondernemingen wijzen alle verklaringen en garanties af dat de Materialen en/of documenten, functionaliteiten of voordelen die worden aangeboden op deze Website bruikbaar zijn in andere landen, of dat deze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften of regels van dergelijke andere landen. Wie ervoor kiest de Website te openen, doet dat op eigen risico en op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten.

De interpretatie en uitvoering van de Voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. In het geval van een geschil met betrekking tot de Voorwaarden, kent de Gebruiker de exclusieve bevoegdheid toe aan de Franse rechtbanken. Door de Website te gebruiken, kent de Gebruiker niet-exclusieve bevoegdheid toe aan deze rechtbanken en doet deze afstand van elk bezwaar tegen de bevoegdheid van dergelijke rechtbanken.

 

15. DIVERSE CLAUSULES

Guillemot behoudt zich het recht voor U een vertaling van deze Voorwaarden beschikbaar te stellen. In het geval van een discrepantie tussen de Voorwaarden in het Frans en in de vertaalde vorm, is de Franse versie bindend.

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een clausule van de Voorwaarden om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar zou zijn, dan zal deze clausule nietig worden verklaard in die mate die de rechtbank bepaalt, zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere clausules te beïnvloeden.

 

Hartelijk dank voor het lezen van deze Voorwaarden.